Батьки запитують- школа відповідає

 Після прийняття нового Закону  України «Про освіту» перед батьками постає ряд проблем, пов’язаних з функціонуванням батьківських комітетів. Чи не заборонені вони? Якими  нормативними актами регламентується їхня діяльність?  Якими є мета, завдання ,функці,  права та обов’язки цих органів батьківського самоврядування? Відповіді на всі ці запитання  містяться у Положенні, змість якого наводимо нижче:

Типове положення
про батьківську раду та батьківський комітет у загальноосвітніх навчальних закладах

  1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 964, у загальноосвітніх навчальних закладах усіх форм і типів власності створюються органи громадського самоврядування та батьківські комітети.

1.2. У своїй діяльності органи громадського самоврядування та батьківські комітети керуються Конституцією УкраїниЗаконами України “Про освіту”“Про загальну середню освіту”Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та іншими нормативними актами у галузі загальної середньої освіти, міжнародними нормативно-правовими актами з прав людини і дитини, статутом загальноосвітнього навчального закладу, цим положенням.

1.3. Органом батьківського самоврядування у загальноосвітньому навчальному закладі є загальні збори (конференція) батьків цього навчального закладу.

1.4. У період між загальними зборами (конференціями) діє батьківська рада, яка створюється за рішенням загальних зборів (конференцій) батьків загальноосвітнього навчального закладу або ради загальноосвітнього навчального закладу.

1.5. До складу батьківської ради обираються представники батьківських комітетів класів.

1.6. Органом самоврядування батьків одного класу є збори батьків даного класу. У період між зборами діє класний батьківський комітет, який формується з батьків (осіб, які їх замінюють) учнів одного класу (групи).

  1. Мета і завдання діяльності батьківської ради та батьківського комітету

2.1. Метою діяльності батьківської ради та батьківського комітету є надання допомоги педагогічному колективу загальноосвітнього навчального закладу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності батьківських рад і батьківських комітетів є:

2.2.1. допомога у здобутті учнями обов’язкової загальної середньої освіти;

2.2.2. запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;

2.2.3. сприяння збереженню життя і здоров’я учнів;

2.2.4. в організації та проведенні масових виховних заходів для дітей, організаційному забезпеченню їх літнього відпочинку та оздоровлення;

2.2.5. сприяння соціально-правовому захисту учасників навчального процесу;

2.2.6. всебічне зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

2.2.7. залучення батьківської громадськості до організації профільного навчання і професійної орієнтації учнів, позакласної і позашкільної роботи;

2.2.8. організація роботи серед батьків з метою розповсюдження психолого-педагогічних знань серед батьків та підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

2.2.9. допомога у зміцненні господарської і навчально-матеріальної бази навчального закладу.

  1. Створення батьківських рад та батьківських комітетів

3.1. Батьківська рада навчального закладу обирається простою більшістю голосів на загальних батьківських зборах (конференції) загальноосвітнього навчального закладу на початку навчального року.

3.2. Кількісний склад батьківської ради встановлюється рішенням загальних зборів (конференції) батьків загальноосвітнього навчального закладу. До складу батьківської ради мають входити директор загальноосвітнього навчального закладу та представники батьківських комітетів від кожного класу або від кожної паралелі класів.

3.3. Термін повноважень батьківської ради визначається простою більшістю голосів учасників загальних батьківських зборів (конференцій), але не може перевищувати трьох років.

3.4. У випадку, коли член батьківської ради складає свої повноваження достроково, вибори нового члена відбуваються від тієї ж групи виборців на загальних батьківських зборах (конференції).

3.5. Для ведення систематичної роботи батьківська рада обирає зі свого складу:

3.5.1. у великих за чисельністю учнів загальноосвітніх навчальних закладах президію в складі голови, заступника, секретаря і 3 – 5 членів президії;

3.5.2. у невеликих – голову, його заступника і секретаря;

3.5.3. у початкових школах – голову комітету.

3.6. Батьківський комітет обирається простою більшістю голосів учасників зборів батьків класу (групи) в складі голови та 3 – 5 членів на один рік.

3.7. Батьківська рада, її президія, батьківські комітети мають право приймати свої рішення за наявності на засіданні не менше двох третин їх членів.

3.8. Голова батьківської ради є членом педагогічної ради навчального закладу з правом дорадчого голосу.

3.9. Директор загальноосвітнього навчального закладу є членом батьківської ради, класний керівник (куратор) – батьківського комітету з правом дорадчого голосу.

  1. Організація і зміст роботи батьківських комітетів

4.1. Засідання батьківської ради та батьківського комітету проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на семестр.

4.2. Під керівництвом членів батьківської ради в кожному загальноосвітньому навчальному закладі можуть створюватися постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій і зміст їх роботи визначається батьківською радою або її президією.

4.3. Батьківська рада і батьківський комітет планують свою роботу на основі плану роботи навчального закладу, рішень батьківських зборів (конференцій), місцевих умов і завдань, керуючись рекомендаціями директора загальноосвітнього навчального закладу, педагогічної ради, порадами класного керівника.

4.4. Для обговорення і прийняття рішень щодо найбільш важливих питань батьківська рада може скликати загальні збори (конференцію) батьків. Кількість делегатів на конференцію від батьків кожного класу встановлюється батьківською радою.

4.5. Спірні питання при недосягненні згоди між директором школи і більшістю членів батьківської ради вирішуються місцевими органами управління освітою.

Спірні питання при недосягненні згоди між класним керівником і батьківським комітетом розглядаються на засіданнях батьківської ради чи її президії.

4.6. Батьківські конференції (збори) можуть проводитися серед батьків загальноосвітніх навчальних закладів шкільного округу.

4.7. Батьківська рада звітується про свою роботу перед загальними зборами (конференцією) батьків, а батьківський комітет – перед класними батьківськими зборами в день виборів нового складу ради та комітету.

За вимогою більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти батьківських рад та батьківських комітетів.

4.8. Батьківські ради ведуть протоколи своїх засідань і зборів (конференцій), які зберігаються в справах школи і передаються по акту новому складу батьківських рад.

  1. Права та обов’язки батьківських рад та батьківських комітетів

5.1. Батьківська рада та батьківські комітети мають право:

5.1.1 створювати благодійні громадські некомерційні організації відповідно до чинного законодавства України;

5.1.2. встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами тощо з питань надання фінансової та матеріально-технічної допомоги школі в проведенні навчальної та виховної роботи, а також з питань ставлення батьків до виховання своїх дітей;

5.1.3. вносити на розгляд дирекції, педагогічної та піклувальної рад навчального закладу пропозиції щодо вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, поліпшення роботи з батьками учнів тощо. Дирекція навчального закладу, педагогічна та наглядова ради зобов’язані в місячний термін розглянути пропозиції батьківського комітету і довести до його відома прийняті рішення;

5.1.4. за необхідності заслуховувати повідомлення дирекції, педагогічної та піклувальної рад про стан і перспективи роботи навчального закладу, а також їх роз’яснень з окремих питань, які турбують батьків;

5.1.5. за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення в їх роботі;

5.1.6. скликати загальні (класні) батьківські збори (конференції);

5.1.7. брати участь у створенні благодійного фонду і надавати пропозиції щодо вирішення питань про надання матеріальної допомоги учням, стимулювання педагогічних працівників, організації культурно-масових заходів, покращення харчування учнів, санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов та інших питань, передбачених Статутом цього фонду;

5.1.8. залучати батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

5.1.9. організовувати чергування батьків на культурно-масових заходах у навчальному закладі;

5.1.10. брати участь у прийнятті рішення щодо організації інноваційної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі;

5.1.12. рекомендувати своїх членів до складу ради та піклувальної ради навчального закладу;

5.1.13. брати участь у загальних зборах (конференціях) колективу загальноосвітнього навчального закладу;

5.1.14. звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання учнів.

5.2. Батьківські ради та батьківські комітети зобов’язані:

5.2.1. вести протоколи засідань і батьківських зборів, які зберігаються в справах школи та здаються за актом при прийомі й передачі школи.

5.2.2. надавати інформацію про діяльність батьківської ради та батьківських комітетів у разі необхідності за проханням директора загальноосвітнього навчального закладу або відповідного органу управління освітою;

5.2.3. підвищувати ефективність діяльності батьківських рад та батьківських комітетів.

  1. Прикінцеві положення

6.1. Батьківські комітети можуть виконувати й інші функції, передбачені діючим статутом загальноосвітнього навчального закладу.

6.2. Загальноосвітній навчальний заклад на основі типового положення може розробити власне Положення про батьківський комітет (раду) відповідно до вимог свого закладу, яке може бути як окремим документом, так і складовою іншого положення про орган громадського самоврядування даного навчального закладу.